فارسی

2023 59

سپتامبر 3

درج تصویر در ارائه پاورپوینت در جاوا با Apache POI API

<span title='2023-09-28 01:27:37 +0000 UTC'>سپتامبر 28, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

ایجاد پاورپوینت در جاوا با Apache Poi API ایجاد کنید

<span title='2023-09-08 01:27:37 +0000 UTC'>سپتامبر 8, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه ادغام سلولهای جدول در اسناد کلمه

<span title='2023-09-07 20:55:58 +0000 UTC'>سپتامبر 7, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;8 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

اوت 13

Java API برای دسترسی به فرمت های فایل پاورپوینت

<span title='2023-08-30 14:53:15 +0000 UTC'>اوت 30, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

کار با Excel XLSX به صورت برنامه ای | fileformat.cells

<span title='2023-08-29 13:16:43 +0000 UTC'>اوت 29, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

نحوه ایجاد صفحه گسترده اکسل در C# با استفاده از FileFormat.Cells

<span title='2023-08-25 10:26:46 +0000 UTC'>اوت 25, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Fahad Adeel

کار با سلولهای اکسل در جاوا با استفاده از APACH POI API

<span title='2023-08-22 13:51:19 +0000 UTC'>اوت 22, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;9 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

هدر و پاورقی را در اکسل با استفاده از Apache Poi برای جاوا وارد کنید

<span title='2023-08-19 03:56:46 +0000 UTC'>اوت 19, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه قرار دادن هدرهای جدول در اسناد کلمه

<span title='2023-08-18 09:31:17 +0000 UTC'>اوت 18, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;7 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

با فرمول های اکسل در برنامه های جاوا با کتابخانه Apache POI کار کنید

<span title='2023-08-17 02:13:13 +0000 UTC'>اوت 17, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

تصویر را در سلول اکسل با جاوا POI اضافه کنید

<span title='2023-08-11 16:23:04 +0000 UTC'>اوت 11, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

پرونده اکسل را در جاوا با Apache Poi بخوانید

<span title='2023-08-08 02:02:00 +0000 UTC'>اوت 8, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه جابجایی جدول در اسناد Word به صورت برنامه ای

<span title='2023-08-04 06:41:40 +0000 UTC'>اوت 4, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

با استفاده از Apache Poi ، کتاب کار اکسل را در جاوا ایجاد کنید

<span title='2023-08-02 15:35:05 +0000 UTC'>اوت 2, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

Apache Poi-کتابخانه جاوا منبع باز برای قالب های پرونده Microsoft Office

<span title='2023-08-01 15:27:13 +0000 UTC'>اوت 1, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه تراز کردن متن در اسناد کلمه به صورت برنامه ای

<span title='2023-08-01 12:42:58 +0000 UTC'>اوت 1, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Fahad Adeel

ژوئیهٔ 17

متن را از اسناد کلمه در جاوا بخوانید و استخراج کنید

<span title='2023-07-30 04:22:52 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 30, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;2 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

پرونده های Word Docx را در جاوا با API docx4j ایجاد کنید

<span title='2023-07-29 03:29:54 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 29, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

docx4j - یک API جاوا برای Microsoft Open XML Files

<span title='2023-07-26 16:17:58 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 26, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه قالب بندی اسناد کلمه به صورت برنامه ای

<span title='2023-07-25 12:10:30 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 25, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Fahad Adeel

نحوه وارد کردن پاراگراف در اسناد کلمه

<span title='2023-07-21 08:58:49 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 21, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

تبدیل تصاویر به PDF در C# با ItextPDF

<span title='2023-07-21 07:21:46 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 21, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

رمز عبور از فایلهای PDF با استفاده از C# محافظت می کند

<span title='2023-07-19 19:05:40 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 19, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه انجام یافتن و جایگزینی در جداول MS Word با استفاده از C#

<span title='2023-07-18 08:52:16 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 18, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

فایل PDF را در C# با استفاده از itextpdf بچرخانید

<span title='2023-07-17 16:38:07 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 17, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;6 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

صفحات را از پرونده های PDF با استفاده از C# حذف کنید

<span title='2023-07-15 03:20:05 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 15, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

چگونه می توان یک فایل docx را در C# با استفاده از FileFormat.words باز کرد؟

<span title='2023-07-14 05:32:54 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 14, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;6 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

فایلهای PDF را با استفاده از C# ادغام کنید

<span title='2023-07-13 17:03:04 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 13, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

PDF را با استفاده از C# به قطعات تقسیم کنید

<span title='2023-07-13 03:00:55 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 13, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

چگونه می توان با استفاده از FileFormat.Words یک تصویر را در Docx تغییر داد؟

<span title='2023-07-12 12:23:17 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 12, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Fahad Adeel

چگونه می توان با استفاده از FileFormat.Words یک تصویر را در Docx چرخید؟

<span title='2023-07-07 12:51:59 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 7, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Fahad Adeel

فایلهای PDF را با استفاده از itextpdf در .NET ایجاد و دستکاری کنید

<span title='2023-07-05 18:18:57 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 5, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;6 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه تهیه جدول در پرونده های Word با استفاده از FileFormat.Words

<span title='2023-07-04 10:52:59 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 4, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;8 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

ژوئن 11

اضافه کردن یک تصویر به سند Word در C# با FileFormat.Words

<span title='2023-06-27 13:18:00 +0000 UTC'>ژوئن 27, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Fahad Adeel

نحوه ویرایش یک سند Word در C# با استفاده از FileFormat.Words

<span title='2023-06-27 11:52:43 +0000 UTC'>ژوئن 27, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;6 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

itext-یک API. NET منبع باز برای اسناد PDF

<span title='2023-06-27 07:15:07 +0000 UTC'>ژوئن 27, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه اضافه کردن لینک های در اکسل با استفاده از C#

<span title='2023-06-26 18:27:13 +0000 UTC'>ژوئن 26, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;7 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه قرار دادن گلوله ها در سند Word با استفاده از C#

<span title='2023-06-24 06:42:42 +0000 UTC'>ژوئن 24, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نحوه ایجاد یک سند Word در C# با استفاده از FileFormat.Words

<span title='2023-06-21 15:20:03 +0000 UTC'>ژوئن 21, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Mustafa

با استفاده از c#/vb.net ، نشانک را در سند Word اضافه کنید

<span title='2023-06-21 13:21:35 +0000 UTC'>ژوئن 21, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

با استفاده از C# علامت گذاری را در سند Word وارد کنید

<span title='2023-06-13 14:09:36 +0000 UTC'>ژوئن 13, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

با استفاده از C# جدول را در سند Word ایجاد کنید

<span title='2023-06-12 14:25:11 +0000 UTC'>ژوئن 12, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

اضافه کردن لینک به سند Word در C#

<span title='2023-06-06 08:18:02 +0000 UTC'>ژوئن 6, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

با استفاده از C# هدر و پاورقی را به Docx اضافه کنید

<span title='2023-06-05 20:00:11 +0000 UTC'>ژوئن 5, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

مهٔ 9

تصویر را در سند Word با استفاده از NPOI در C#/VB.NET وارد کنید

<span title='2023-05-31 02:39:33 +0000 UTC'>مهٔ 31, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

قالب بندی متن در سند Word با استفاده از NPOI در C#/vb.net

<span title='2023-05-29 15:07:26 +0000 UTC'>مهٔ 29, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

با استفاده از API NPOI در C#/VB.NET سند خالی Word ایجاد کنید

<span title='2023-05-26 16:18:03 +0000 UTC'>مهٔ 26, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

NPOI API برای پردازش اسناد کلمه در .NET - یک مرور کلی

<span title='2023-05-26 01:33:05 +0000 UTC'>مهٔ 26, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;2 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

تنظیم سبک سلول در اکسل با استفاده از API NPOI در C#

<span title='2023-05-20 03:00:00 +0000 UTC'>مهٔ 20, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

از برگه های اکسل با استفاده از NPOI در C# محافظت کنید

<span title='2023-05-19 03:04:48 +0000 UTC'>مهٔ 19, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

سلولها را در اکسل با استفاده از NPOI در C# ادغام کنید

<span title='2023-05-13 03:39:13 +0000 UTC'>مهٔ 13, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

تصویر را در اکسل با استفاده از NPOI در .NET وارد کنید

<span title='2023-05-11 15:23:29 +0000 UTC'>مهٔ 11, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

ایجاد لیست کشویی در اکسل با NPOI در C#

<span title='2023-05-06 06:50:28 +0000 UTC'>مهٔ 6, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

آوریل 2

صفحه کار را در اکسل با API NPOI با استفاده از C# کپی کنید

<span title='2023-04-15 17:41:54 +0000 UTC'>آوریل 15, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

هدر و پاورقی را در اکسل با استفاده از NPOI در .NET وارد کنید

<span title='2023-04-04 01:04:41 +0000 UTC'>آوریل 4, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

مارس 4

با استفاده از NPOI در .NET فرمول را در اکسل اضافه کنید

<span title='2023-03-30 01:57:38 +0000 UTC'>مارس 30, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

با استفاده از NPOI در .NET نظر خود را در اکسل اضافه کنید

<span title='2023-03-24 02:39:31 +0000 UTC'>مارس 24, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

استفاده از API NPOI برای صفحات گسترده در .NET: یک راهنمای جامع

<span title='2023-03-09 16:24:37 +0000 UTC'>مارس 9, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

NPOI-یک منبع باز. NET API برای قالب های پرونده Microsoft Office

<span title='2023-03-07 03:57:51 +0000 UTC'>مارس 7, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

2022 2

اوت 2

تفاوت بین PPT و PPTX

<span title='2022-08-25 16:52:29 +0000 UTC'>اوت 25, 2022</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

تفاوت بین Doc و Docx

<span title='2022-08-11 17:45:14 +0000 UTC'>اوت 11, 2022</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

2021 17

دسامبر 1

تفاوت بین BMP و PNG

<span title='2021-12-23 14:53:21 +0000 UTC'>دسامبر 23, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

اکتبر 3

XLSX در مقابل XLSB - چگونه می توان اندازه پرونده اکسل را کاهش داد؟

<span title='2021-10-23 18:24:03 +0000 UTC'>اکتبر 23, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

پرونده های PDF مخرب و چگونه از اینها محافظت کنیم؟

<span title='2021-10-16 20:09:40 +0000 UTC'>اکتبر 16, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

بمب های زیپ - منفجر کردن ذخیره سازی شما

<span title='2021-10-09 19:32:09 +0000 UTC'>اکتبر 9, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

سپتامبر 7

5 فرمت برتر پرونده GIS برای نقشه های Google

<span title='2021-09-25 07:02:08 +0000 UTC'>سپتامبر 25, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

5 قالب برتر پرونده برای کتاب الکترونیکی و نحوه پیدا کردن بهترین گزینه برای شما

<span title='2021-09-17 16:53:55 +0000 UTC'>سپتامبر 17, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Samii Cheema

طبقه بندی فرمت های پرونده فونت - دانش جامع

<span title='2021-09-17 06:27:49 +0000 UTC'>سپتامبر 17, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Umar

جاوا یا PHP: کدام یک برای توسعه وب بهتر است؟

<span title='2021-09-10 17:32:20 +0000 UTC'>سپتامبر 10, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Samii Cheema

قالبهای مدل سه بعدی - برای پیش نویس ها مفید است

<span title='2021-09-10 06:51:13 +0000 UTC'>سپتامبر 10, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Umar

خلاصه ای از این موضوع در مورد اینکه از طریق

<span title='2021-09-03 20:21:30 +0000 UTC'>سپتامبر 3, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Samii Cheema

الگوریتم های فشرده سازی - یک مجموعه مختصر

<span title='2021-09-03 07:06:38 +0000 UTC'>سپتامبر 3, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;6 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Umar

اوت 4

MP2 در مقابل MP3: فرمت های قابل توجه پرونده صوتی

<span title='2021-08-26 18:33:08 +0000 UTC'>اوت 26, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Samii Cheema

تصاویر Raster vs Vector: یک مقایسه مختصر

<span title='2021-08-25 15:41:37 +0000 UTC'>اوت 25, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Umar

APNG در مقابل BMP: کدام قالب پرونده تصویر بهتر است؟

<span title='2021-08-19 19:22:06 +0000 UTC'>اوت 19, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Samii Cheema

درک قالب های پرونده پاورپوینت

<span title='2021-08-13 06:07:16 +0000 UTC'>اوت 13, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Umar

ژوئیهٔ 2

آیا M4A از MP3 بهتر است؟

<span title='2021-07-10 05:19:40 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 10, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Umar

از چه انواع پرونده های اجرایی معمولاً استفاده می شود؟

<span title='2021-07-03 02:12:48 +0000 UTC'>ژوئیهٔ 3, 2021</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Muhammad Umar

2020 2

اکتبر 1

طبقه بندی احساسات (تجزیه و تحلیل) در C#

<span title='2020-10-21 08:22:04 +0000 UTC'>اکتبر 21, 2020</span>&nbsp;·&nbsp;6 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Ivanmo Chalov

ژانویهٔ 1

سه API .NET منبع باز برای اسناد پردازش کلمه

<span title='2020-01-11 23:17:51 +0000 UTC'>ژانویهٔ 11, 2020</span>&nbsp;·&nbsp;2 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Ali Ahmad

2019 19

اکتبر 2

با استفاده از phpword یک سند کلمه ایجاد کنید

<span title='2019-10-11 09:56:36 +0000 UTC'>اکتبر 11, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;2 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Ali Ahmad

شروع با Apache Poi - Java API برای اسناد

<span title='2019-10-02 08:42:59 +0000 UTC'>اکتبر 2, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;2 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Ali Ahmad

سپتامبر 1

تفاوت بین XLS و XLSX

<span title='2019-09-10 17:20:12 +0000 UTC'>سپتامبر 10, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

ژوئن 1

فرمت های پرونده اکسل: XLSX ، XLSM ، XLS ، XLTX ، XLTM

<span title='2019-06-18 18:34:09 +0000 UTC'>ژوئن 18, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

مهٔ 1

قالب های فایل زبان Markup - یک نظرسنجی

<span title='2019-05-17 00:41:39 +0000 UTC'>مهٔ 17, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

آوریل 1

EPUB در مقابل PDF: قالب های فایل انتشار الکترونیکی

<span title='2019-04-08 16:27:58 +0000 UTC'>آوریل 8, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

مارس 2

Doc to docx - تغییری که ارزش در نظر گرفتن سوئیچ را دارد!

<span title='2019-03-23 13:55:44 +0000 UTC'>مارس 23, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نظرسنجی: قالب های فایل تصویری برای وب

<span title='2019-03-18 14:46:31 +0000 UTC'>مارس 18, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;5 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فوریهٔ 5

قالب های فایل PDF

<span title='2019-02-28 05:32:45 +0000 UTC'>فوریهٔ 28, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های پرونده در FileFormat.com

<span title='2019-02-24 17:56:00 +0000 UTC'>فوریهٔ 24, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های فایل وب در FileFormat.com

<span title='2019-02-09 14:30:21 +0000 UTC'>فوریهٔ 9, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

توضیحات صفحه فرمت های پرونده زبانها در FileFormat.com

<span title='2019-02-03 15:47:50 +0000 UTC'>فوریهٔ 3, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

اخبار ، به روزرسانی ها و اطلاعات مربوط به قالب های پرونده - خبرنامه FileFormat فوریه 2019

<span title='2019-02-01 12:44:29 +0000 UTC'>فوریهٔ 1, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;۱ دقیقه&nbsp;·&nbsp;Usman Sarfraz

ژانویهٔ 6

قالب های پرونده مدیریت پروژه در FileFormat.com

<span title='2019-01-28 13:29:58 +0000 UTC'>ژانویهٔ 28, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های فایل فشرده سازی در FileFormat.com

<span title='2019-01-21 14:29:00 +0000 UTC'>ژانویهٔ 21, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های پرونده GIS در FileFormat.com

<span title='2019-01-18 13:49:44 +0000 UTC'>ژانویهٔ 18, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

قالب های فایل تصویری

<span title='2019-01-09 16:56:37 +0000 UTC'>ژانویهٔ 9, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های پرونده CAD در FileFormat.com

<span title='2019-01-04 14:03:36 +0000 UTC'>ژانویهٔ 4, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

اخبار ، به روزرسانی ها و اطلاعات مربوط به قالب های پرونده - خبرنامه FileFormat ژانویه 2019

<span title='2019-01-04 03:27:09 +0000 UTC'>ژانویهٔ 4, 2019</span>&nbsp;·&nbsp;۱ دقیقه&nbsp;·&nbsp;Usman Sarfraz

2018 7

دسامبر 6

فرمت های فایل ایمیل در FileFormat.com

<span title='2018-12-28 14:08:29 +0000 UTC'>دسامبر 28, 2018</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های پرونده سه بعدی در FileFormat.com

<span title='2018-12-23 05:16:55 +0000 UTC'>دسامبر 23, 2018</span>&nbsp;·&nbsp;4 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های فایل ارائه در FileFormat.com

<span title='2018-12-17 13:36:04 +0000 UTC'>دسامبر 17, 2018</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های فایل صفحه گسترده در FileFormat.com

<span title='2018-12-11 17:09:06 +0000 UTC'>دسامبر 11, 2018</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

فرمت های پرونده پردازش کلمه در FileFormat.com

<span title='2018-12-06 16:52:21 +0000 UTC'>دسامبر 6, 2018</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

FileFormat.com راه اندازی شده است!

<span title='2018-12-01 13:02:30 +0000 UTC'>دسامبر 1, 2018</span>&nbsp;·&nbsp;3 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal

نوامبر 1

FileFormat.com به زودی راه اندازی می شود!

<span title='2018-11-15 03:55:05 +0000 UTC'>نوامبر 15, 2018</span>&nbsp;·&nbsp;2 دقیقه&nbsp;·&nbsp;Kashif Iqbal