فارسی

فرمت های فایل ایمیل در FileFormat.com

FileFormat.com is your one stop for guidance about file formats. Its unique combination of file format wiki, news and support forums give you the opportunity to get knowledge about file types and engage in fruitful discussions with file format community. فرمت های فایل ایمیل دسته فرمت فایل ایمیل شامل قالب های پرونده ای است که می توانند از طریق پستی برنامه هایی مانند Microsoft Outlook ، Mozilla Thunderbird ، Apple Mail و دیگران پردازش شوند.
دسامبر 28, 2018 · 3 دقیقه · Kashif Iqbal