اکسل چیست؟

اکسل یک برنامه ویرایشگر صفحه گسترده است که توسط مایکروسافت توسعه یافته است و به کاربران اجازه می دهد تا داده ها را در قالب جدول که از سطرها و ستون ها تشکیل شده است وارد، سازماندهی و دستکاری کنند. سپس کاربران می توانند از توابع و فرمول ها برای انجام محاسبات، ایجاد نمودارها و نمودارها برای تجسم داده ها و ایجاد جداول محوری برای خلاصه کردن داده ها استفاده کنند.

اکسل جزء کلیدی مجموعه مایکروسافت آفیس است و برای پلتفرم های مختلف از جمله ویندوز، macOS، اندروید و iOS در دسترس است. دارای ابزارهای گرافیکی، جداول محوری و یک زبان برنامه نویسی ماکرو داخلی به نام Visual Basic for Applications (VBA) است.

در اینجا یک اسکرین شات از برنامه Microsoft Excel است.

اکسل برای چه مواردی استفاده می شود؟

اکسل برای ذخیره، تجزیه و تحلیل و گزارش در مورد مقادیر زیادی از داده ها استفاده می شود. کاربردهای اصلی اکسل عبارتند از

 • ورود داده ها
 • سازماندهی داده ها
 • تجسم داده ها
 • حسابداری
 • مدیریت مالی
 • گرافیک و نمودار
 • مدیریت زمان
 • مدیریت کارها
 • برنامه نويسي
 • استخراج داده ها

انواع داده ها در اکسل چیست؟

در اینجا لیستی از انواع داده هایی که می توانید در Microsoft Excel پیدا کنید آمده است

 • Number data

  • Examples of Number data include:
   • Whole Numbers
   • Decimals
   • Dates
   • Times
   • Phone Numbers
   • Integers
   • Percentages
 • Text data

 • Logical data

  • Here are the values of Logical Data:
   • True
   • False
  • The above data is manipulated with logical functions that include:
   • IF
   • AND
   • OR
   • NOT

اجزاء و اصطلاحات اکسل

اکسل شامل اجزا و اصطلاحات مختلفی است که درک آنها مهارت شما را در استفاده از اکسل افزایش می دهد.

 • Workbook: A file containing one or more worksheets where data is stored and manipulated.
 • Worksheet: A single spreadsheet within a workbook where data is organized into rows and columns.
 • Cell: The intersection of a row and a column, used to input, display, and manipulate data.
 • Active Cell: The currently selected cell in an Excel worksheet where data entry occurs, distinguished by a highlighted border, and indicated by its column letter and row number in the address bar.
 • Range: A group of contiguous cells selected for manipulation, often used in formulas and functions.
 • Formula Bar: A bar located above the worksheet grid where users can input or edit formulas and data.
 • Address Bar: Located to the left of the formula bar, displaying the cell reference of the active cell.
 • Worksheet Tab: Tabs located at the bottom of the Excel window, each representing a different worksheet in the workbook.
 • Filter: A feature used to display only specific rows of data in a worksheet based on user-defined criteria.
 • AutoFill: A tool that automatically extends data or formulas into adjacent cells by dragging the fill handle or using the Fill command.
 • AutoSum: A function that quickly adds up a range of numbers in a column or row, accessible through the AutoSum button or by using the keyboard shortcut Alt + =.
 • Formula: An expression that performs calculations or manipulates data, typically starting with an equals sign (=).
 • Function: A predefined formula that performs specific calculations or operations, such as SUM, AVERAGE, or IF.
 • Cell Reference: A unique identifier for a cell, typically denoted by its column letter and row number (e.g., A1, B2).
 • Workbook Views: Different display options for viewing and editing the workbook, including Normal, Page Layout, and Page Break Preview.
 • Charts and Graphs: Visual representations of data, created using Excel’s charting tools to analyze and present data trends.
 • Conditional Formatting: Formatting applied to cells based on specific conditions, making it easier to identify trends, patterns, or outliers in the data.
 • Data Validation: Rules applied to cells to control the type and range of data that can be entered, ensuring data accuracy and consistency.
 • PivotTables: Interactive tables used to summarize, analyze, and present large datasets, enabling users to extract meaningful insights.
 • Source Data: The original data used to create charts, PivotTables, or other analysis tools in Excel.
 • Named Ranges: Custom names assigned to specific cell ranges, making it easier to reference and manipulate data within formulas.
 • Macros: Automated sequences of commands and actions programmed using Visual Basic for Applications (VBA) to perform repetitive tasks efficiently.

توابع پیشرفته اکسل چیست؟

توابع پیشرفته قابلیت های پیشرفته ای را برای تجزیه و تحلیل، دستکاری و تجسم داده ها در اکسل در اختیار کاربران قرار می دهد. از جمله موارد زیر است

 • VLOOKUP and HLOOKUP: Used for vertical and horizontal lookup, respectively, to search for a value in a table and return a corresponding value from a specified column or row.
 • INDEX and MATCH: Offer more flexible lookup capabilities than VLOOKUP and HLOOKUP, allowing users to search for a value within a table and return a value from a specified column or row intersection.
 • SUMIF and SUMIFS: Calculate the sum of values in a range that meet specific criteria (SUMIF for one criterion, SUMIFS for multiple criteria).
 • COUNTIF and COUNTIFS: Count the number of cells in a range that meet specific criteria (COUNTIF for one criterion, COUNTIFS for multiple criteria).
 • IFERROR: Handle errors in formulas by replacing them with custom values or expressions.
 • ARRAY FORMULAS: Perform calculations on arrays of data, enabling advanced mathematical operations and complex data analysis.
 • PivotTable: Analyze and summarize large datasets by dynamically reorganizing and aggregating data based on user-defined criteria.
 • PivotChart: Create graphical representations of PivotTable data to visualize trends, patterns, and relationships.
 • OFFSET: Return a reference to a range that is offset from a starting cell by a specified number of rows and columns.
 • INDIRECT: Return a reference specified by a text string, allowing users to create dynamic references to other cells or ranges.
 • TEXTJOIN: Concatenate multiple text strings with a specified delimiter, ignoring any empty cells.
 • CONCATENATE: Combine multiple text strings into one, with an option to specify a separator.
 • TRANSPOSE: Rotate the orientation of a range of cells from rows to columns, or vice versa.
 • CHOOSE: Return a value from a list of values based on a specified index number.
 • DATE and TIME functions: Perform various operations on dates and times, such as adding/subtracting days, months, or years, extracting components (e.g., year, month, day), and calculating the difference between two dates or times.
 • TEXT functions: Manipulate and format text strings, including functions like LEFT, RIGHT, MID, CONCAT, TEXT, and SUBSTITUTE.

جایگزین های اکسل چیست؟

در اینجا لیستی از رقبا و جایگزین های اکسل آمده است

 • Google Sheets: Google Sheets یک برنامه صفحه گسترده مبتنی بر ابر آنلاین است که شبیه Microsoft Excel است که به شما امکان می دهد صفحات گسترده را مستقیماً در مرورگر وب خود ایجاد و ویرایش کنید و با افراد دیگر کار کنید.

 • Numbers: Numbers یک برنامه صفحه گسترده است که توسط Apple Inc توسعه یافته است. Numbers ایجاد صفحات گسترده سازمان یافته و حرفه ای را آسان می کند. با این حال، در ویندوز یا اندروید در دسترس نیست.

 • Apache Open Office Calc: Apache OpenOffice Calc یک برنامه صفحه گسترده است که در مجموعه Apache OpenOffice گنجانده شده است. Calc ابزارهایی را برای ایجاد، ویرایش و تجزیه و تحلیل صفحات گسترده، مشابه Microsoft Excel یا Google Sheets در اختیار کاربران قرار می دهد.

فرمت های فایل پشتیبانی شده توسط اکسل

فرمت های فایلی که در اکسل پشتیبانی می شوند شامل موارد زیر است. لیست منحصر به فرد نیست.

FormatExtensionDescription
Excel Workbook.xlsxThe default XML-based file format for Excel 2010 and Excel 2007. Cannot store Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) macro code.
Excel Macro-Enabled Workbook.xlsmThe XML-based and macro-enabled file format for Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, and Excel 2007. Stores VBA macro code.
Excel Binary Workbook.xlsbThe binary file format (BIFF12) for Excel 2010 and Excel 2007.
Excel 97- Excel 2003 Workbook.xlsThe Excel 97 - Excel 2003 Binary file format (BIFF8).
Text (Tab-delimited).txtSaves a workbook as a tab-delimited text file for use on another Microsoft Windows operating system, and ensures that tab characters, line breaks, and other characters are interpreted correctly. Saves only the active sheet.
CSV (comma delimited).csvSaves a workbook as a comma-delimited text file for use on another Windows operating system, and ensures that tab characters, line breaks, and other characters are interpreted correctly. Saves only the active sheet.
OpenDocument Spreadsheet.odsOpenDocument Spreadsheet. You can save Excel 2010 files so they can be opened in spreadsheet applications that use the OpenDocument Spreadsheet format, such as Google Docs and OpenOffice.org Calc.
PDF.pdfPortable Document Format (PDF). This file format preserves document formatting and enables file sharing. When the PDF format file is viewed online or printed, it retains the format that you intended. Data in the file cannot be easily changed.
Web Page.htmlHypertext Markup Language (HTML).

نتیجه

در این مقاله به ویژگی ها و موضوعات گسترده و قابل توجه مرتبط با اکسل پرداختیم. ما به طور خلاصه توضیح دادیم که اکسل چیست و عملکرد، اجزاء، اصطلاحات، انواع داده ها و کاربرد آن در زمینه های مختلف. مجموعه ای از ابزارها و عملکردهای پیشرفته را برجسته کردیم. در نهایت، ما اطلاعاتی در مورد فرمت های فایل مهمی که اکسل می تواند داده های شما را در آنها ذخیره کند، ارائه کردیم. امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد.