Theo dõi bài đăng trên blog này để tìm hiểu cách thêm các tiêu đề bảng trong các tài liệu từ được lập trình. FileFormat.words cung cấp các phương thức tạo và thao tác bảng phong phú.

Cách chèn tiêu đề bảng vào tài liệu từ

Tổng quan

Bảng dữ liệu là các yếu tố quan trọng trong tài liệu MS Word. Làm việc với các bảng là một nhiệm vụ thường xuyên nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một số tài liệu có nhiều bảng dữ liệu liên quan? Tất nhiên, một số loại tự động hóa sẽ rất cần thiết để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất. Do đó, FileFormat.words là thư viện .NET nguồn mở để tự động hóa việc tạo, sửa đổi và xử lý từ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách chèn các tiêu đề bảng vào các tài liệu từ bằng API C# này. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập [các bài viết] trước đây của chúng tôi 4 về các chủ đề khác nhau liên quan đến bảng trong MS Word . Chúng tôi sẽ xem qua các phần sau trong bài đăng trên blog này:

Làm việc với tiêu đề bảng - Cài đặt API

Quy trình cài đặt của FileFormat.words cho thư viện .NET là vấn đề của giây. API .NET cấp doanh nghiệp này cung cấp một loạt các tính năng mà người dùng có thể tận dụng. Vì vậy, bạn có thể tải xuống Gói Nuget hoặc chạy lệnh sau trong Trình quản lý gói Nuget.

Install-Package FileFormat.Words

Thêm các tiêu đề bảng trong các tệp từ được lập trình

Việc cài đặt được hoàn thành, bước tiếp theo là viết đoạn mã ngay lập tức. Hơn nữa, chúng ta không chỉ có thể tạo bảng trong tài liệu Word mà chúng ta còn có thể tùy chỉnh bố cục của các bảng theo chương trình. Bạn có thể làm theo các bước và đoạn mã được đề cập dưới đây:

 • Khởi tạo một đối tượng của lớp tài liệu.
 • Khởi tạo hàm tạo của lớp Body với đối tượng lớp tài liệu.
 • Tạo một thể hiện của lớp Bảng.
 • Đặt tiêu đề của cột đầu tiên bằng cách gọi phương thức TableHeaders.
 • Gọi phương thức append để thêm các hàng vào bảng.
 • Gọi phương thức Phụ lục để thêm bảng vào phần thân của tài liệu.
 • Phương thức lưu sẽ lưu tài liệu từ vào đĩa.
using FileFormat.Words;
using FileFormat.Words.Table;

namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Instantiate an object of the Document class.
      using (Document doc = new Document())
      {
        // Initialize the constructor of the Body class with the Document class object.
        Body body = new Body(doc);
        // Create an instance of the Table class.
        Table table = new Table();
        // Initialize the constructor of the TopBorder class to set the border of the top side of the table.
        TopBorder topBorder = new TopBorder();
        // Invoke the dashed_border method to set the border style and border line width.
        topBorder.dashed_border(20);
        // To set the border of the bottom side of the table.
        BottomBorder bottomBorder = new BottomBorder();
        bottomBorder.dashed_border(20);
        // To set the border of the right side of the table.
        RightBorder rightBorder = new RightBorder();
        rightBorder.dashed_border(20);
        // To set the border of the left side of the table.
        LeftBorder leftBorder = new LeftBorder();
        leftBorder.dashed_border(20);
        // To set the inside vertical border of the table.
        InsideVerticalBorder insideVerticalBorder = new InsideVerticalBorder();
        insideVerticalBorder.dashed_border(20);
        // To set the inside vehorizontalrtical border of the table.
        InsideHorizontalBorder insideHorizontalBorder = new InsideHorizontalBorder();
        insideHorizontalBorder.dashed_border(20);
        // Create an instance of the TableBorders class. 
        TableBorders tableBorders = new TableBorders();
        // Append the object of the TopBorder class to the object of the TableBorders class.
        tableBorders.AppendTopBorder(topBorder);
        // Append the object of the BottomBorder class.
        tableBorders.AppendBottomBorder(bottomBorder);
        // Append the object of the RightBorder class.
        tableBorders.AppendRightBorder(rightBorder);
        // Append the object of the LeftBorder class.
        tableBorders.AppendLeftBorder(leftBorder);
        // Append the object of the InsideVerticalBorder class.
        tableBorders.AppendInsideVerticalBorder(insideVerticalBorder);
        // Append the object of the InsideHorizontalBorder class.
        tableBorders.AppendInsideHorizontalBorder(insideHorizontalBorder);

        // Initialize an instance of the TableProperties class.
        TableProperties tblProp = new TableProperties();
        // Invoke the Append method to attach the object of the TableBorders class.
        tblProp.Append(tableBorders);
        // Create an instance of the TableJustification class 
        TableJustification tableJustification = new TableJustification();
        // Call the AlignLeft method to position the table on left side of the document.
        tableJustification.AlignLeft();
        // Invoke the Append method to attach the tableJustification object to the tblProp object.
        tblProp.Append(tableJustification);

        // The AppendChild method will attach the table propertiese to the table.
        table.AppendChild(tblProp);

        // Create an object of the TableRow class to create a table row.
        TableRow tableRow = new TableRow();
        TableRow tableRow2 = new TableRow();

        // Initialize an istance of the TableCell class.
        TableCell tableCell = new TableCell();
        Paragraph para = new Paragraph();
        Run run = new Run();

        // Set the header of the first column by invoking the TableHeaders method.
        table.TableHeaders("Country");
        run.Text = "England";
        para.AppendChild(run);
        // Call the Append method to add text inside the table cell.
        tableCell.Append(para);

        // Create an object of the TableCellProperties table properties 
        TableCellProperties tblCellProps = new TableCellProperties();

        // Set the width of table cell by initializing the object of the TableCellWidth class and append to tblCellProps object.
        tblCellProps.Append(new TableCellWidth("2400"));
        // Append method will attach the tblCellProps object with the object of the TableCell class.
        tableCell.Append(tblCellProps);

        TableCell tableCell2 = new TableCell();
        Paragraph para2 = new Paragraph();
        Run run2 = new Run();

        // Invoke the TableHeaders method to set the header of the second column
        table.TableHeaders("Capital");
        run2.Text = "London";
        para2.AppendChild(run2);
        tableCell2.Append(para2);

        TableCellProperties tblCellProps2 = new TableCellProperties();
        tblCellProps2.Append(new TableCellWidth("1400"));
        tableCell2.Append(tblCellProps2);

        TableCell tableCell3 = new TableCell();
        Paragraph para3 = new Paragraph();
        Run run3 = new Run();
        table.TableHeaders("Population");
        run3.Text = "1000000";
        para3.AppendChild(run3);
        tableCell3.Append(para3);

        TableCellProperties tblCellProps3 = new TableCellProperties();
        tblCellProps3.Append(new TableCellWidth("1400"));
        tableCell3.Append(tblCellProps3);
        // Call the Append method to add cells into table row.
        tableRow.Append(tableCell);
        tableRow.Append(tableCell2);
        tableRow.Append(tableCell3);

        // create table cell
        TableCell _tableCell = new TableCell();
        Paragraph _para = new Paragraph();
        Run _run = new Run();

        _run.Text = "Pakistan";
        _para.AppendChild(_run);
        _tableCell.Append(_para);

        TableCellProperties tblCellProps1_ = new TableCellProperties();
        tblCellProps1_.Append(new TableCellWidth("2400"));
        _tableCell.Append(tblCellProps1_);


        TableCell _tableCell2 = new TableCell();
        Paragraph _para2 = new Paragraph();
        Run _run2 = new Run();

        _run2.Text = "Islamabad";
        _para2.AppendChild(_run2);
        _tableCell2.Append(_para2);

        TableCellProperties tblCellProps2_ = new TableCellProperties();
        tblCellProps2_.Append(new TableCellWidth("1400"));
        _tableCell2.Append(tblCellProps2_);

        TableCell _tableCell3 = new TableCell();
        Paragraph _para3 = new Paragraph();
        Run _run3 = new Run();

        _run3.Text = "2000000";
        _para3.AppendChild(_run3);
        _tableCell3.Append(_para3);

        TableCellProperties tblCellProps3_ = new TableCellProperties();
        tblCellProps3_.Append(new TableCellWidth("1400"));
        _tableCell3.Append(tblCellProps3_);

        tableRow2.Append(_tableCell);
        tableRow2.Append(_tableCell2);
        tableRow2.Append(_tableCell3);
        // Invoke the Append method to add the rows into table.
        table.Append(tableRow);
        table.Append(tableRow2);
        // Call the AppendChild method to add the table to the body of the document.
        body.AppendChild(table);
        // The Save method will save the Word document onto the disk.
        doc.Save("/Users/Mustafa/Desktop/Docs.docx");
      }

    }

  }
}

Sao chép và dán mã trên vào tệp chính của bạn và chạy chương trình. Bạn sẽ thấy đầu ra hiển thị trong hình dưới đây:

Bảng trong MS Word

Kết luận

Chúng tôi đang kết thúc bài đăng trên blog này ở đây với hy vọng rằng bạn đã học được cách chèn các tiêu đề bảng vào tài liệu từ bằng thư viện FileFormat.words. Ngoài ra, bạn đã trải qua quá trình cài đặt và đoạn mã cũng vậy. Hơn nữa, có những phương pháp thực tế khác mà bạn có thể khám phá trong tài liệu. Cuối cùng, FileFormat.com tiếp tục viết các bài đăng trên blog về các chủ đề khác. Hơn nữa, bạn có thể theo dõi chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi, bao gồm Facebook, LinkedIn, và Twitter.

Đóng góp

FileFormat.words cho .NET là một dự án nguồn mở và có sẵn trên GitHub. Vì vậy, sự đóng góp từ cộng đồng được đánh giá cao.

Đặt câu hỏi

Bạn có thể cho chúng tôi biết về câu hỏi hoặc truy vấn của bạn trên [Diễn đàn] của chúng tôi 21.

Câu hỏi thường gặp-Câu hỏi thường gặp

** Làm thế nào để bạn chèn một bảng với các tiêu đề?** Vui lòng theo dõi liên kết để tìm hiểu cách chèn các tiêu đề bảng vào C#.

Xem thêm