Tiếng Việt

Java hoặc PHP: Cái nào tốt hơn cho phát triển web?

Java là gì? Một ngôn ngữ lập trình theo hướng cao, hướng đối tượng, bị ảnh hưởng bởi lớp học, được phát triển bởi James Arthur Gosling. Thiết kế của ngôn ngữ này được giữ càng ít phụ thuộc thực hiện càng tốt. Hầu như tất cả các nền tảng đều hỗ trợ Java có cú pháp đơn giản và quen thuộc, dễ học hơn cho người mới bắt đầu và nhà phát triển, cú pháp của nó dễ dàng hơn để thích nghi.
tháng 9 10, 2021 · 6 phút · Samii Cheema