! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã nói về API ITEXTPDF để làm việc với các tệp PDF bằng cách sử dụng C#/VB.NET trong các ứng dụng .NET. API cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và thao tác các tài liệu PDF mà không cần vào bất kỳ chi tiết định dạng tệp nội bộ nào của định dạng tệp PDF. Sử dụng ITEXTPDF rất dễ làm việc và chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể bắt đầu tạo, đọc và thao tác các tệp PDF. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về việc sử dụng ITEXTPDF trong ứng dụng .NET để tạo, đọc và lưu các tệp PDF theo chương trình trong ứng dụng C# của chúng tôi. Vì vậy, hãy để bắt đầu và xem xét cách chúng ta có thể tạo PDF trong C#.

Cài đặt ITEXTPDF

Bạn có thể cài đặt API ITEXTPDF từ nuget hoặc từ itext Artifactory Server . Trước khi bạn có thể tạo ứng dụng C# của mình để sử dụng API ITEXTPDF, bạn cần cài đặt nó từ một trong hai nguồn này. Bạn có thể tham khảo Bài viết hướng dẫn để cài đặt API ITEXTPDF để thiết lập ứng dụng bảng điều khiển của bạn cho mục đích này.

Tổng quan về các lớp API chính của ITEXTPDF

Một số lớp ITEXTPDF chính như sau.

pdfdocument

Mỗi tài liệu PDF được tạo bằng ITEXTPDF được bắt đầu bằng cách sử dụng một đối tượng của lớp PDFDocument.

pdfwriter

Lớp PDFWriter chịu trách nhiệm viết nội dung PDF vào đích, chẳng hạn như tệp hoặc luồng. Nó cung cấp chức năng để tạo tài liệu PDF và chỉ định đích đầu ra. Một số tính năng chính và trách nhiệm của lớp pdfwriter như sau.

Destination ConfigurationThe PdfWriter constructor allows you to specify the output destination for the PDF content. It can accept parameters like a file path, a Stream object, or an instance of IOutputStreamCounter. This determines where the PDF content will be written.
PDF Document CreationWhen you create a new instance of PdfWriter, it automatically creates a new PdfDocument object associated with it. The PdfDocument represents the logical structure of a PDF file and provides methods to manipulate its content.
PDF Compression and Version ControlThe PdfWriter class allows you to configure various aspects of the PDF file, such as compression settings and PDF version compatibility.
Writing PDF ContentOnce you have a PdfWriter instance, you can use it to write content to the associated PdfDocument. You can add pages, create annotations, add text, images, and other graphical elements to the PDF document using the provided methods.
Closing the WriterAfter you finish writing the PDF content, it’s important to close the PdfWriter to ensure the document is finalized and any necessary resources are released.

Đoạn

Lớp đoạn văn đại diện cho một đoạn văn bản trong tài liệu PDF. Nó được sử dụng để thêm nội dung văn bản vào tài liệu PDF. Dưới đây là một số tính năng và trách nhiệm chính của lớp đoạn văn:

Text ContentThe primary purpose of the Paragraph class is to hold and display textual content within a PDF document. You can pass a string or any other text representation to the Paragraph constructor to initialize its content.
Text FormattingThe Paragraph class allows you to apply various formatting options to the text, such as font size, font family, text color, bold, italic, underline, and more. You can use methods like SetFontSize(), SetFont(), SetBold(), SetItalic(), SetUnderline(), etc., to specify the desired formatting.
Alignment and IndentationThe Paragraph class provides methods to set the alignment of the text within the paragraph. You can align the text to the left, right, or center, or justify it. Additionally, you can apply indentation to control the left and right margins of the paragraph.
Inline ElementsApart from plain text, you can also add inline elements within a Paragraph. For example, you can include phrases or words with different formatting styles, add hyperlinks, insert images, or include other elements supported by iText.
NestingYou can nest multiple paragraphs within each other or combine them with other iText elements like tables, lists, or chunks to create complex document structures.
Integration with DocumentThe Paragraph instances can be added to the Document object using the Add() method. This allows you to include paragraphs in your PDF document at the desired location.

Làm thế nào để tạo tệp PDF trong C#?

Bây giờ chúng tôi có một ý tưởng tốt về ITEXTPDF và các lớp chính của nó, hãy để tiến hành tạo một tài liệu PDF trong C# bằng API ITEXTPDF. Điều này có thể được thực hiện chỉ với một vài bước như dưới đây.

 1. Tạo một dự án mới trong Visual Studio.
 2. Cài đặt thư viện ITEXTPDF C# bằng Trình quản lý gói NUGET.
 3. Tạo các trường hợp của các lớp pdfdocument và pdfwriter
 4. Tạo các trường hợp của các lớp tài liệu và đoạn văn
 5. Đóng tài liệu bằng phương thức tài liệu.close ()

C# mã mã để tạo tệp pdf

C# sau đây có thể được sử dụng để tạo tệp PDF.

using iText.Kernel.Pdf;
using iText.Layout;
using iText.Layout.Element;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Specify the output file path
    string outputPath = "example.pdf";
    // Create a new PDF document
    PdfWriter writer = new PdfWriter(outputPath);
    PdfDocument pdf = new PdfDocument(writer);
    // Create a document instance
    Document document = new Document(pdf);
    // Add content to the document
    document.Add(new Paragraph("Hello, World!"));
    // Close the document
    document.Close();
    Console.WriteLine("PDF created successfully.");
  }
}

Làm thế nào để cập nhật tệp pdf trong c#?

Cập nhật/chỉnh sửa tệp PDF trong C# có thể dễ dàng thực hiện bằng ITEXTPDF.

 1. Mở tài liệu PDF hiện có bằng đối tượng pdfreader .
 2. Tạo đối tượng pdfwriter với đích đầu ra mới hoặc sửa đổi (như tệp hoặc luồng).
 3. Tạo một pdfdocument đối tượng bằng cả pdfreaderpdfwriter đối tượng.
 4. Truy cập các trang và nội dung hiện có của tài liệu bằng cách sử dụng thể hiện PDFDocument.
 5. Thực hiện các sửa đổi cần thiết cho tài liệu, chẳng hạn như thêm hoặc xóa nội dung, cập nhật văn bản, sửa đổi chú thích, v.v.
 6. Đóng pdfdocument , tự động đóng pdfreader được liên kếtpdfwriter , và lưu các thay đổi cho đích đầu ra.

C# mã mã để cập nhật tệp pdf

C# sau đây có thể được sử dụng để cập nhật tệp PDF.

using iText.Kernel.Pdf;
using iText.Layout;
using iText.Layout.Element;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string filePath = "existing.pdf";
    string outputPath = "updated.pdf";
    // Open the existing PDF document
    PdfReader reader = new PdfReader(filePath);
    // Create a new PDF document with modified output destination
    PdfWriter writer = new PdfWriter(outputPath);
    // Create a PdfDocument object with both the reader and writer
    PdfDocument pdfDoc = new PdfDocument(reader, writer);
    // Access the first page of the document
    PdfPage firstPage = pdfDoc.GetPage(1);
    // Create a document instance for the page
    Document document = new Document(pdfDoc, firstPage);
    // Add a new paragraph to the document
    document.Add(new Paragraph("This is a new paragraph added to the existing PDF."));
    // Close the document, which saves the changes
    document.Close();
    // Close the reader
    reader.Close();
    Console.WriteLine("PDF updated successfully.");
  }
}

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá API ITEXTPDF cho .NET để tìm hiểu về việc tạo và thao tác các tệp PDF từ trong ứng dụng .NET của chúng tôi. API là nguồn mở và được lưu trữ trên kho lưu trữ GitHub dưới dạng ITEXT-DOTNET. Trong các blog sắp tới của chúng tôi, chúng tôi sẽ khám phá thêm API này để hoạt động với các thành phần khác nhau của tài liệu PDF như bảng, hình ảnh, chú thích, PDF được điều chỉnh lại và nhiều thành phần khác. Vậy nên hãy chờ trong giây lát.