Hình ảnh làm cho bạn hiểu bất kỳ câu chuyện một cách dễ dàng. Đó là một câu nói nổi tiếng rằng một bức tranh đáng giá ngàn lời nói. Microsoft Excel cho phép bạn chèn hình ảnh trong bảng tính của bạn trong các ô và ghi lại các sự kiện chống lại những điều này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra cách sử dụng API POI APIA để chèn hình ảnh vào Excel Tệp XLSX bằng cách sử dụng Java.

Apache poi {.

Apache POI là một thư viện Java để làm việc với các định dạng tệp Microsoft Office như XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, v.v. Những tập tin này.

Cài đặt APACHE POI API

Trước khi chúng tôi có thể bắt đầu với mã viết để làm việc với các tài liệu Excel trong ứng dụng Java của chúng tôi, chúng tôi cần cài đặt Apache POI trên hệ thống của chúng tôi. Với mục đích này, chúng ta nên có sẵn các phụ thuộc POI trong thiết lập dự án của chúng tôi. Các phụ thuộc sau đây được yêu cầu để phát triển ứng dụng Apache POI.

<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Cài đặt API POI để làm việc với các tệp Excel. Sau khi được thêm vào dự án của bạn, tệp pom.xml trông như sau.

Làm thế nào để chèn hình ảnh vào ô Excel bằng Java?

Bạn có thể sử dụng thư viện Apache POI để mở sổ làm việc Excel trong Java và chèn hình ảnh vào ô Excel bằng các bước sau.

Các bước để thêm hình ảnh trong xlsx bằng java poi

 1. Tạo một thể hiện của lớp XSSFWorkbook
 2. Tạo một hàng và thêm các ô vào hàng
 3. Tải hình ảnh dưới dạng đối tượng InputStream
 4. Chuyển đổi luồng đầu vào thành mảng byte
 5. Thêm hình ảnh vào sổ làm việc từ mảng byte bằng cách sử dụng phương thức addpicture của phiên bản sách bài tập

Thêm hình ảnh vào excel bằng ví dụ java poi

Hãy cùng nhìn vào mã mẫu hoàn chỉnh để thêm hình ảnh trong ô Excel bằng thư viện Java POI.

//create a new workbook
XSSFWorkbook wb = new XSSFWorkbook(); //or new HSSFWorkbook();
//add picture data to this workbook.
FileInputStream is = new FileInputStream("FileFormat.png");
byte[] bytes = IOUtils.toByteArray(is);
int pictureIdx = wb.addPicture(bytes, Workbook.PICTURE_TYPE_PNG);
is.close();
XSSFCreationHelper helper = wb.getCreationHelper();
//create sheet
XSSFSheet sheet = wb.createSheet();
// Create the drawing patriarch. This is the top level container for all shapes.
Drawing drawing = sheet.createDrawingPatriarch();
//add a picture shape
XSSFClientAnchor anchor = helper.createClientAnchor();
//set top-left corner of the picture,
//subsequent call of Picture#resize() will operate relative to it
anchor.setCol1(3);
anchor.setRow1(2);
Picture pict = drawing.createPicture(anchor, pictureIdx);
//auto-size picture relative to its top-left corner
pict.resize();
//save workbook
String file = "picture.xls";
if(wb instanceof XSSFWorkbook) file += "x";
try (FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(file)) {
  wb.write(fileOut);
  wb.close();
}
catch(Exception ex)
{
	System.out.println(ex.getMessage());
}

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã chỉ ra cách thêm hình ảnh vào sổ làm việc XSLX Excel bằng thư viện Apache POI cho Java. Chúng tôi sẽ thêm nhiều ví dụ Apache POI để làm việc với các tệp Excel bằng API APIA API. Vậy nên hãy chờ trong giây lát.